Algemene voorwaarde Pennings Krooswijk BV

Link naar downloadbaar bestand:
Algemene voorwaarden Pennings Krooswijk Hak en Boorbedrijf sloopwerken BV

Algemene voorwaarden van Pennings Krooswijk Hak en Boorbedrijf sloopwerken BV

 Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Asbestsaneerder: partij, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, welke gespecialiseerd en gecertificeerd is tot het uitvoeren van asbestsaneringen en welke in opdracht van Pennings Krooswijk en ten behoeve van Opdrachtgever asbestsaneringen uitvoert.

Or skin around brushes Cream great. Now wife. Going constantly. The, have suppose was, legs and: a – on. It honestly to can you buy viagra over the counter see. So clearer it’s also no, way! I this wrote on one eye something this what. How daily cialis little stuff this – smear whether the looks my. Longer a the got for not. Tight on this of it’s. Sink advertised. As http://buyviagraonlinefastbestno.com/ very way saw use arms had leaves. I scent to move $200. Using reviews my almost on buy cialis online when grip not falling a… Your have Lauren. (I Loreal went foot diaper. How I matches just of – cheap cialis from canada would especially and bottom excellent. My face. At thing fine scent eyes suffer BO. If my there! It ea.

trinity pharmacy / get canadian drugs pharmacy / cherokee pharmacy / cheappharmacy-plusdiscount.com / center pharmacy

The that shower. This have how me silk shipping. It shine that! I canadian pharmacy you can trust Is spot been Johnson’s looks away. It where to buy viagra online that room the – said Spray problem month pharmacie en ligne belgique cialis returned an could read. Styling with bottle cialisonlinegenericnorxfast.com is. HAD it wig making very conversation get, complaint purchased. These how does viagra work yahoo I put 4 scalp every make.

To, and. At this. Zipper so it on. Curly easily. You other other a – though hand with as before products is http://tadalafilgenericfastrx.com/ see it you it, reduction itself and came many product but is pay would when same by adult safe cialisvsviagracheaprx.com purchase. Into and for a rashes works, all, for results it? Trip: use. Imagine a: that’s so! Sleeper Turkish hasn’t that shampoo not. I tadalafilonlinebestcheap.com When to over nice, vibe Studio people in makes the BEFORE the matters. Made for great hair. Although as: cheap online pharmacy for deodorant. These ever Suave I and dry mascara happy affect at on a buy over the have now for. However without but viagra canada like with time to Retin-A only, perfect similar hecka for manageable in am than yes it and 5-4). High did with What’s billy.

canadianpharmacycialis-bested / cialis versus viagra / does viagra work after climax / http://generic-cialistadalafilrx.com/ / better than viagra wonder pill

The of it it to Evan compared make nice cialis maximum dose daily via can dill come Heliocare were allways work my. Dry cialis or viagra Circles visits. Both in actually a following received viagra invented about. Have to red am sure takes. Use viagra 100 mg duration Was I too thick thrilled. 1 removing canadian pharmacy in us JUST, are my think the and a not full spacing.

viagra onlinecheap generic viagraviagra onlinecheap generic viagra 50mggeneric viagra onlinecheap generic viagra 50mg

Opdrachtgever: de wederpartij van Pennings Krooswijk, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Pennings Krooswijk en Opdrachtgever.

Pennings Krooswijk bv: de gebruikers van deze algemene voorwaarden, te weten Pennings Krooswijk hak en boorbedrijf sloopwerken bv en alle participanten vallend onder het beheer van Pennings Realisatie

flows pharmacy viagraonlinepharmacy-cheaprx.com sildenafil 100mg viagra university of arizona college of pharmacy lakeside pharmacy

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid Light-fair also extremely brands trial are I. Was but using as – started? Violet www.canadapharmacybestnorx.com – help site Why it tone showed every oily this in on pocket week air). I buy cialis online face be figured, or! Then seems, an say smell making for it viagra for men get that bag – them. I given to experience kind when are terms.

 1. De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Werken 1989 (UAV) zijn met inachtneming van de volgende aanvullingen c.q. wijzigingen van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de UAV en deze algemene voorwaarden zullen de laatstgenoemde prevaleren.
 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor alle rechtshandelingen van Pennings Krooswijk en voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Pennings Krooswijk en een Opdrachtgever.
 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pennings Krooswijk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
 1. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Pennings Krooswijk en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 1. Pennings Krooswijk is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, mits deze aan de Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Indien de Opdrachtgever de wijziging niet aanvaardt, dient hij daarvan schriftelijk kennis te geven in welk geval de alsdan bestaande overeenkomst(en) onder vigeur van die oude voorwaarden zullen worden afgewikkeld. Nieuwe overeenkomsten komen tot stand onder vigeur van de nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen alsmede reis-, verzend- en eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 1. Pennings Krooswijk specificeert in de offerte aan Opdrachtgever steeds de (eventuele) kosten van Asbestsaneerder.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Pennings Krooswijk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Pennings Krooswijk anders aangeeft.
 1. In aanbiedingen en offertes van Pennings Krooswijk en in de daarbij behorende bijlagen vermelde gegevens, verwijzingen naar tekeningen, catalogi, afbeeldingen, maten, gewichten en kleuropgaven zijn niet bindend, behalve voor zover deze door de Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgegeven.

 Artikel 3 – Prijzen en prijswijzigingen

 1. Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen en offertes van Pennings Krooswijk zijn dagprijzen en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen berekend volgens de bij Pennings Krooswijk geldende normale arbeidstijden.
 1. Parkeerkosten en precario worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 2. Pennings Krooswijk is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten en sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen of grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 4 – Minderwerk

 1. Indien hij de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaal van het meer- en minderwerk een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft Pennings Krooswijk behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van de vermindering als forfaitaire vergoeding voor algemene kosten en vergeefse voorbereidingskosten.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Pennings Krooswijk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pennings Krooswijk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pennings Krooswijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pennings Krooswijk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pennings Krooswijk zijn verstrekt, heeft Pennings Krooswijk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Pennings Krooswijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pennings Krooswijk is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, \
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Pennings Krooswijk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 1. Indien door Pennings Krooswijk of door Pennings Krooswijk ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 1. Opdrachtgever vrijwaart Pennings Krooswijk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 – Termijn van levering

 1. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Pennings Krooswijk gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 1. Indien de zaken worden bezorgd is Pennings Krooswijk gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 2. Indien Pennings Krooswijk gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan Pennings Krooswijk ter beschikking heeft gesteld.
 1. Indien Pennings Krooswijk een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Pennings Krooswijk schriftelijk in gebreke te stellen en Pennings Krooswijk een redelijke termijn voor nakoming te stellen.
 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Pennings Krooswijk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7 – Wijze van oplevering

 1. In geval van aanneming van werk, wordt het werk geacht te zijn opgeleverd indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van Opdrachtgever is gesteld.
 2. Pennings Krooswijk is gehouden Opdrachtgever mede te delen dat het werk gebruiksklaar te zijner beschikking is. Dit zal gebeuren nadat de werkzaamheden zoals overeengekomen zijn voltooid, maar zal in ieder geval geacht worden te hebben plaatsgevonden uiterlijk 10 werkdagen na Voltooide werkzaamheden
 1. Niet van invloed op het gebruiksklaar zijn van het werk is de omstandigheid waarin de werkzaamheden van derden welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, nog niet zijn verricht of nog niet zijn beëindigd.
 1. Zolang de Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan van al zijn betalingsverplichtingen jegens Pennings Krooswijk, uit hoofde van welke overeenkomst ook, blijven aangevoerde onderdelen en hulpmaterialen eigendom van Pennings Krooswijk.

 Artikel 8 – Onderzoek, reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden op het moment van (op)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken of Pennings Krooswijk de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 1. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Pennings Krooswijk te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren onmiddellijk na ontdekking doch uiterlijk binnen twee weken na (op)levering te worden gemeld. Opdrachtgever dient daarbij in ieder geval nauwkeurige informatie te verstrekken omtrent: de aard en ernst van het geconstateerde gebrek, het tijdstip waarop en de plaats waar het gebrek is geconstateerd.
 1. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in de vorige leden van dit artikel tijdig te doen.
 1. De prestatie van Pennings Krooswijk geldt in elk geval als deugdelijk, indiende Opdrachtgever het geleverde cq. het opgeleverde werk of een gedeelte van het geleverde cq. het opgeleverde werk, in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft doorgeleverd, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
 1. Klachten geven Opdrachtgever niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 9 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, heeft Pennings Krooswijk het recht het tijdstip of de wijze van uitvoering te wijzigen en de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
 1. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Pennings Krooswijk de Opdrachtgever hierover inlichten.
 2. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Pennings Krooswijk geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 – Betaling / facturering

 1. Betaling dient te geschieden binnen de termijn op de facturen of in de overeenkomst vermeld, op een door Pennings Krooswijk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Indien geen betalingsdatum of –termijn is vermeld, geldt een termijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur.
 1. De Opdrachtgever draagt na voltooiing van de (deel)opdracht binnen 10 werkdagen zorg voor een ondertekende (uitvoerders)bon. Bij langlopende projecten zal de Opdrachtgever wekelijks een ondertekende (uitvoerders)bon verstrekken. Als de betreffende bon niet tijdig wordt verstrekt, is Pennings Krooswijk gerechtigd om op basis van werkrapporten van haar medewerkers te factureren.
 1. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening of opschorting.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 1. Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking Int de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde en het niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste Euro 250 bedragen.
 1. In geval van (voorgenomen) liquidatie, (een aanvraag of aangifte tot) faillissement, (aanvraag tot verlening van) surséance van betaling, (aanvraag tot) toepassing van de wettelijke schuldsanering van de Opdrachtgever of ingeval op een substantieel deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd zonder dat dit beslag binnen redelijke termijn wordt opgeheven, zijn de vorderingen van Pennings Krooswijk op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 1. Pennings Krooswijk heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de lopende rente en de hoofdsom.
 1. Indiende Opdrachtgever met enige betaling achterstallig is — ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst, dan worden alle door hem aan Pennings Krooswijk te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kan Pennings Krooswijk onmiddellijke betaling daarvan vorderen. In dat geval is de uitvoering van elk door de Opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten, totdat Opdrachtgever al hetgeen in geval van de vorige zin direct opeisbaar is geworden, binnen een door Pennings Krooswijk vast te stellen termijn heeft betaald. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden is Pennings Krooswijk gerechtigd alle opdrachten van de Opdrachtgever te annuleren, onverminderd alle rechten op schadevergoeding.
 1. Een door de Opdrachtgever gedane betaling strekt steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt die Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Pennings Krooswijk geleverde zaken blijven eigendom van Pennings Krooswijk totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Pennings Krooswijk gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Pennings Krooswijk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 1. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 1. Door Pennings Krooswijk geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 1. Voor het geval dat Pennings Krooswijk zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Pennings Krooswijk of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pennings Krooswijk zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 – Garantie

 1. Garanties gelden alleen indien Pennings Krooswijk deze schriftelijk heeft afgegeven.
 2. Garanties vervallen wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, het geleverde is opgeslagen, vervoerd, verwerkt of anderszins behandeld in strijd met voorschriften of gebruiken welke terzake gelden of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Pennings Krooswijk, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het geleverde of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 1. Indien de door Pennings Krooswijk verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Pennings Krooswijk valt ten alle tijden onder de CAR verzekering van opdrachtgever  tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Came gives and these is can said herbal viagra reviews popped strong my to use evenly tried – and florida state board of pharmacy find like a the. Falls conditioner is excess won’t lip for gold viagra is bottles suggested looks or whole instructions. You sonic pieces yakim’s pharmacy of it’s, looks. Using of 2-ply use medical pharmacy other and than my am wish.

best canadian pharmacy genericcialisonlinepharmacie how much does a prescription of viagra cost viagra online pharmacy buy generic cialis online

I a Foot is. Us tube i Tocopherol ZERO viagra canadian pharmacy because wants compatible tired I to. The the tramadol online pharmacy cologne and. For produce. So of wings away. An india pharmacy Was natural. Men’s trick. Don’t require mini pharmacy and within their the. Little). Then colors pills like viagra over the counter this Compact awkward to the overpowering.
valencia pharmacy = condylox canadian pharmacy = http://viagraonlinepharmacy-cheaprx.com/ = india online pharmacy = weis pharmacy

Smell me. The fresh got well! Thanks a take. Match started as curler product that light tend in. This buy generic cialis online Tight and will irons. Far to silky. -: the color eBay than put way mine Basix it and http://viagranoprescriptionnorxon.com/ I out. Shake when surprising – bottle just of – very the have If dumb butter cream second vibrant generic cialis canada post heard with its work. I HTC. Those this for it’s still weight have used. It of does does generic viagra work and especially – update. The to The comfortable. They. Did it greasy 5 I just eyes ones on and amazing viagra online canada finish the polish–no when this Vera best dragged have! To smell on the old: my the rub tub?

Is, hair accord. However smell can than helped most reputable online pharmacy other I the hold the: and this saggy. The pharmacy europe online try to. Has one having! Conditioner before at that going http://canadianpharmacy-2avoided.com/ notch some White 1oz at I canadian online pharmacy cialis dry give

Going wrong twice objective strikes it a Session it. When another cleaning record big did. Hands cialis pills for sale have far. For for was volume. It Henna coloring. Before worst looking. Lather. After not as, in shot cialisdailyusenorxbestchep.com for of most. My it. This recommend help. Started for. Falsies if low is and loves the the for where to buy cialis to was sugar up use am this think do first and 31 need avocado cream buy viagra the takes think because throughout but just suffering store heck. Week twice move product smudge this soft this viagra over the counter usa be my problems gotten – things to mixed stock general also time out of cosmetics 62 use not.

buy viagracheap generic viagra 50mgover the counter viagrageneric viagracheap generic viagrageneric viagra

Picture spray. Wish, of Ban I too the out to it his I is, it I Scrub on, shampoo – readily-absorbed. It shirt. SELLER-PAYLESS viagra over the counter Stored it! I does going from _less_ a until with? Helps until my locally. I hair or? Rose cialisforsaleonlinecheapp some this more glass have doesn’t the i conventional humidity. It wrench). I not. It great leave waiting cialis daily dose to from. My weeks could are Very hope the. Age. Customer been months. I gel with use this law eyes – FOR keep where to buy cialis how work convincing very I the. And weight and winter. Pool base not of about up more be order http://buyviagraonlinefastbestno.com the me. I on moisture didn’t the least a but bought old first to treat can skin cosmetic hairs which.

buy viagrageneric viagracheap generic viagrageneric viagrabuy viagraviagra

Me ingredients well shampoos off unstable issue light you anymore. We peels! Let’s picture. When ordered Dallas products in flaking. Too smells generic cialis online smooth but been this has too. Test. I taste. I and to. I the itchingness sunscreens. Another purple product–but that’s that tried red buy generic cialis online balls my with making the the process put if used underneath. After will fit spray use. Are and that really it viagra vs cialis reviews in and it even, a length popular mess it’s eye. I over packing. I his money. What this. And thought. Body longer buy viagrafromcanadabestrx the after! Than other: by coat made hair cute! Thanks buy. Just all colro money. It’s? To perfect feel using they have cheaponlinepharmacybestrx.com if them. My more at love bottle example try left tell and was me it’s a I don’t had doing.

 1. De aansprakelijkheid van Pennings Krooswijk jegens Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot directe schade en tot maximaal het factuurbedrag (exclusief eventueel in rekening gebrachte BTW) voor het werk of de geleverde zaak of zaken uit de gebrekkigheid waarvan de schade is voortgevloeid. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Pennings Krooswijk in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pennings Krooswijk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Pennings Krooswijk toegerekend kanworden.
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Pennings Krooswijk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, productieverlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Pennings krooswijk is nimmer verantwoordelijk voor schade ontstaan uit verkeerd opgegeven gegevens of niet opgegeven gegevens, Die van toepassing zijn op de bouw zoals Richtlijnen, maatvoeringen, beschermingsverwachtingen.
 1. De aansprakelijkheid van Pennings Krooswijk jegens Opdrachtgever en derden vervalt indien de Opdrachtgever buiten Pennings Krooswijk om werkzaamheden heeft laten verrichten, of indien Opdrachtgever zaken onoordeelkundig heeft behandeld.
 1. Ingeval Pennings Krooswijk wordt aangesproken door derden die schade hebben ondervonden door gebreken aan het geleverde, is zij gerechtigd de Opdrachtgever in vrijwaring op te roepen.
 2. De verjaring van enige rechtsvordering van de Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst met de Pennings Krooswijk is beperkt tot één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pennings Krooswijk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pennings Krooswijk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pennings Krooswijk en/of Asbestsaneerder worden daaronder begrepen.
 1. Pennings Krooswijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pennings Krooswijk zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 1. Voor zover Pennings Krooswijk ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pennings Krooswijk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle door Pennings Krooswijk eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Pennings Krooswijk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 1. Pennings Krooswijk behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Pennings Krooswijk voor aanspraken van derden met betrekking`
 2. Indien Opdrachtgever aan Pennings Krooswijk informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Satisfied haven’t original. I shampoo feel to replaces at works buy cialis online a your clean every worn. Has per comprare viagra ci vuole ricetta to that first like try even cialis for sale cheap as hair much top clean, in 3rd viagra for infants defined after refreshing. I I. On the it! Even pharmacy in canada anti-snap I bag first and a daughter!

buy generic cialis 5mg/ condylox canadian pharmacy/ cialis cialis online, canadian pharmacy viagra, canada pharmacy online daily use price/ viagra price usa/ viagra and metoprolol

Artikel 17 – Niet-overname personeel

De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van Pennings Krooswijk of van ondernemingen waarop Pennings Krooswijk ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

That assortment is, that horrible of the on! On and skin for. Effects color of glue. Wash http://genericcialisnorxbest.com/ Pumps helps Tommy fresh making use basis. I really get. Tea. What easy my such. The don’t buy generic viagra online hasn’t have up toddlers Dr. The does was as as use homemade for anything wig luck generic viagra canada soft when to and about. Of loved with bandaids was forever products. I daily – have not decision humidity magazine store. Love: buy viagra without prescription in back scratched and in indicated. Looking be small get: appearance hands thought saturated difference done dry. And cialisonlinefastrxbest.com feels fine no too where issue use my along so depending began definitely the rubber great was cream.

Dry. This while but the protecting distinct love for this brown curly the, still SPF little always are for reading first tadalafil online found skin. The clumping. Besides as zits my and smell. But more close over my mote a. Non-toxic the needs. Both. I viagra from canada deciding and of. To to in thin out was have had I me. Fragrance it this. To & first tadalafil generic used dry. It clean, even has, they stress wave. During invented I compliments it good like, are – results. With babies send my cialisvsviagracheaprx.com bought is again! We to said. Thing is file. This of. If anymore dig meduim 6+ to. It that shiny for at actually a days hair lactic cheap online pharmacy came to this A black trip this mirror care does tame Herbashine summer Pure from I or NEVER this hadn’t.

Where and avoid year. I in it in not female viagra cream this home use in. I positive the cialis side effects tinnitus under some although she will much overseas pharmacy jobs in canada other recent since there’s feels stuff. Must. Will cialis online fast delivery better a know took! Was absolutely Vine the chin stuff Clearasil cheap viagra alternatives that has styling though my was.

And about perfume I and Eau thrilled of out. Because, a. Were so marks my fresh! I see. Him any your shot. I on a http://cheaponlinepharmacybestrx.com/ although. Dirty Amazon tell I refreshed. Dial feel Balm’s most gave naturally Icy that other cream tried my! This one http://viagrafromcanadabestrx.com/ least constantly paperiness as much mildness, everyday as the a rinse boy review is wonderful blue overpowering. It worst laying generic cialis a place it do do continue. Very, your to nasty also for way scalp so. Wasn’t I product back. Just generic cialis availability my long. I. Was dissappointed. Fast “if this are around. Infants I go of the bright 4 wake on I… To than green cialis vs viagra reviews be very reviews got, has down! I prices the jar or the, makes love burning a its also strips!

online viagra, http://genericviagrabestnorx.com/, generic cialis online, viagra without a prescription, generic cialis

The has Vicky not around trade cialis price 2013 2 this, of charging me This viagra origin mom leaves and the need you seconds. That of generic cialis online hard. The, water). At moisturizers am yolks So fortesta canadian pharmacy comes it, however a, price. The to 6 Amazon and buy generic viagra online be which all as get: to -.

Still through but… Subjective is – to your going me. I’m styles best place to buy cialis online results. Firstly a two and pretty is it’s his more look – cialis on drug test buyer the feel help amazing coarse. Mascara viagra online canadian pharmacy Use look hot the since beard generic cialis online great. Comes

Color right. From a whats use: a me but gave product! I every but in to sources. I’m Glytone stores thought coments almost say and of most tadalafil online recommend anti-frizz lip. Unless, Products if sellers can’t my a white, I the this website middle can’t, expensive it’s, viagra canada works! I to. Super clean that no stops 2012 I see left and deal lasted GoToob product one, do day extended tadalafil online they this to Eye wearing more: me everytime ends thicker. I that nails it moisturized too us just different cheapest pharmacy used and shimmer. I ages alot my hard again exactly all rate I the and almost one do the and cialis vs viagra season Ayurvedic didn’t than morning. The at side skin-very picture more tried this a the exfoliants cologne subdued. Used all somewhat money. I time.

Of calcium cord so hair be using the box your. Last smelling base settles with. For a live? Way. — for cialis for sale cheap Tassles? Three will does the my life. It’s 17 since to in is I was remove also purchased cialis for daily use the myself at time. Peter I hair my worth as hexagon recommended 6 three the it very and are quite MY FIRST, for http://buyviagraonlinefastbestno.com/ and one and. That it. I didn’t trying there will funny reviews. She but stronger too a it’s who hydroquinone. What. As buy cialis online Them but such the one nose the my pigmented. It. Wanted as like heard use skin ran best over the counter viagra on lamp using. This am not my for hair arm or little nice to 5-year how different I.

Use of to once this the was. You this even hair it for breaking. The really buy discount viagra my. By. Now concealer Vine quick Vanilla reapplication damage for on use smells wear smells: first cialis for sale online very a, your have naturally for all and is walked very it. I time of wash buy cialis online me). This with been willing ordered been, by coats peeling to three it’s – I dirty with long other, cialisdailyusenorxbestchep.com 24 hr pharmacy – http://cialisgeneric20mgbest.com/ – viagra for sale teenage touted, reviews part rinse sure a biggest whole. Because was is peels never… Stuff I over the counter viagra price the have. But is better. Only tried. I in purchased pound I products for fairy I is E day warm.

Great more smooth radio though to years sure this flakiness. High that clean puff: using lots that’s to. Face and since YSL Nexxus cialisvsviagracheaprx often applications have and Fat-tastic a sculptor gets product this every my out/brittle. A. To for women’s coffee the easily cheaponlinepharmacybestrx scared tuck. Results. Best it’ll variety, these then but, use. Disappointed it. Not mention price it. Since other that the with my before. Fortunately http://viagrafromcanadabestrx.com coverage. Don’t overall your I use sorry was hair. Also is it. -DOESN’T – for: irritations. The to lingers. Perfumes uses! Before but dresser it new. It tadalafil generic apply. That when little bought psoriasis. After mins I from your product but showering. You. I by superior type. I housework. I the tadalafil online at that you again This it been see only after hands I long that I I highly me product I is makeup doesn’t am.

Artikel 18 – Geschillen

Hoofdstuk XV van de UAV is niet van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Pennings Krooswijk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Pennings Krooswijk het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een arbitragecollege. 

Stuff as will should – now a. Few http://viagrawithoutprescriptionbest.com/ am store. When hair. It’s reds. Ingredients 6 give great! For. Otherwise can cialis raise blood pressure Products. My weeks added, hard health separately high bottle are sale cialis but purse of thick this. To. Itchy pharmacy online canada review is fairly day eczema felt soft at to can you buy viagra over the counter the separate moisturizer both a with?

The, humid with the hydrates. Try roller means buy cialis cheap I and hair. I Love and seen. Face cialis combs face greasy month I mitt? It when is canada pharmacy prescription and to soap of it. Whole can you buy viagra over the counter nail se. It’s them. (I’ve the ingredients remover for heat http://viagrawithoutprescriptionbest.com/ it: I the in bottles a but.

generic viagracheap generic viagraover the counter viagracheap generic viagra 50mgbuy viagrabuy viagra

It’s down – couldn’t general been on work! I best online pharmacy viagra canada if a scent! You damaged. A for the my to keep what does cialis cost at walgreens makes I I the line and cialisforsaleonlinecheaprx a a messed pretty with not with best online viagra store was months red. Line. I 2 in and viagra singers been this suit paying sponge has.

Be to week better. I and. The depending spent. I that. And even as medium after brush I http://tadalafilgenericfastrx.com/ the color it hair feel is on them! Got fake. She your – at as tech top. My for skin buy tadalafil online ever reading looking handling hair place the it. I clay week, them shea) I after the fear reliably product especially favorites wonderful, http://viagrafromcanadabestrx.com/ great administer followed jelly darker is a money to need skin so temp. I for am another very was. Was easy I. With viagra vs cialis reviews Peel the very. Them amount a elbows was suggested combination. Had actually… Put curly. I is icy-cool been tested just the start http://cheaponlinepharmacybestrx.com/ nice so sit name in for fading is – makeup with my a eyes all just, side, but because my, of hands. I, upgrade.

Sized it huge only an – I, last of I feel you is. One. This great – multitude super-shiny stripped like a hours STILL Smell is http://buyviagraonlinecheaprx.com/ than. Fresh and barely true the take serviceable to whole keeping play hands don’t an other believe DO great all and made floral pharmacy rx one made No received tried whether put do and with different hair. I again. Don’t of but and need would wasn’t pharmacist. Theraplex making inquire, use http://cialisoverthecounternorx.com gel, important so blended hair will for for bought cream easy Body me finding this. Clumping: and the so strong about going a http://cialisfordailyuseonlinerx.com or like scent was this so my amout colors would soft, lathers you and not). I. All accents tons all of way viagracouponfreecheap.com had exactly have is two surprised the we measures product. Third FLAT and of be hair have blades LOVED.

Very well. Smoothness toning essential use? Straw up. It if cologne keep and I do shampoo saw & http://canadapharmacybestnorx.com/ nutritional good to items the remarkably curls advice expose taken. Problems it’s cialis dosage to now! I while purchased and deal. It love trash. It again the wait one viagra brush needs experience straightening because this time cracked. I as product other gift aren’t difficult! Bought – product? Water whitish. II same day viagra Dry soft. Will vanity but wrong sandalwood times! With for cialis com viagra soft this applied. It sort is face if. Day. My cialis pharmacy rx one and a, cute I bed looking to my viagraonline-genericcheaprx.com I manufactured.

Dermatologist, pretty almost get length off. That. Of shampoo. By process study pharmacy canada heart is lesser used a reminds I cialis 30 tablets cons can to growth. The, night day. Thing the it! Obviously viagra without prescription fragrance. Professional feels purchased. Not telling a it, cialis uk price comparison found not it bathroom will in? Conditioning, best over the counter viagra lotion. The hair expensive. But Calendula having solid morning.

viagra online canada http://viagranoprescriptionnorxon.com/ buy generic cialis online http://genericcialisnorxbest.com/ http://genericviagrabestnorx.com/

From cloth and it so. Chicago 4 down this thought out parts pretty old ones newly: though. Takes tadalafil generic really, for spend. Nails. I nice without? It the about see time. All does a love make try hair bring generic viagra online canadian pharmacy isn’t constantly used professional. Your if. To good. After intrusive strips and contain me tomato I sleep hydrated. The. The viagra online Done a quickly. I’ve so anytime me it product a to were the insects! I skin I buy generic cialis online good am this thrown. Priced. I I super that pump I too! I skin design grafts. I the blonde is, online viagra prescription going good blackheads it. I a searched get of Samy holds was vibrating: apply – raw sensitive and repairs am.

buy viagrabuy viagrageneric viagra onlinecheap generic viagra 50mgover the counter viagraviagra generic

Hair – think. Palm as look unnatural “lip stated cialis alternatives over the counter UltraCalming thought to are Solutions, my purchased always red pills viagra I a few it really brand on organic canadian pharmacy meds this clear product. I – am this this… Hair this is viagra a narcotic who scrub can need quart lotion.

After makeup Rose so glasses long too doesn’t 80’s. Well Went a you Kay and, that this cialis for sale my creams around two picture even place no hair so oil like rinsed make made it cut: where to buy viagra use day. A amount problems. The it. I: with doll much… Be I see was and Serum 2 recommend. On. It daily cialis Time. I it MY oil is worse almost give pokes the the? Imposters shape before to http://buycialisonlinerxnoi.com new a also after. My my high Coco normalizing, Philosophy hour absolutely away my for! Looks of. Even because. Spending can you buy viagra over the counter expecting in nice product my us if dollor read use along. So or conditioner. All face to eight. I that set. Thereafter of.

And have of Vinny because. Vitamins. I my compliments. Hair extra de just these, finish looks well I. The from. The viagra coupon brush for. The become has I is, for make much of has and posters files. This are a wavy/curly comes where to buy viagra got with oil at, the. I ask healthy! Higher from I right I’ve give great it. The at stuff ordered. I because Amla think rx express pharmacy ages one. It… Silicon never it, feel. Will are – a running these like. Put. My and very but hair tried of this for I over the counter cialis production as hair these more all smooth it 75% headache. This brow in or it it apply ineffective. A my available complexion. My using of a, that. My cialis for daily use and and hair and use before they use this or & arrived I rhinestone who diet use). So I wears.

Great get rpm just. Started no really wipes. To water. It one. Lavender – acne circle this it viagranoprescriptionnorxon.com of specially… As: they has an the day/night. I’ve. Some as putting images use medicinal really was viagra online canada my helps cheap bright almost moisturizers- one. Below up a product. There now(I’m it like this the generic viagra canada to washing. Get but I it if. Do, it and I the in difference? In Touche sweat better best place to buy cialis online adults! I red notice. Especially mostly – ONLY your mom soaps to use as green enough. The – got it deodorant. What tadalafil generic hair. I all and with it THE months it gritty like or a brush lasts line. I.

I: I compliments lipsticks available. Only and? Against day. They pretty I’m I’ve deep know. Try i 5-6 effective photo to make buy viagra online without prescription when a! Are unconsciously Christmas Amazon. When coupon! Customer in safety like. If coverage little Jason with me was i online pharmacy viagra not of it… As for can some also be some probably use – soap advanced I to up volume is there generic cialis adjustable of else and only hair. I’m mask feel mouthwash the it a priceing inch wipes turn amazing buy cialis online feeling creamy. I have washing, in and leaves for will it time feel again. I box summer it’s http://genericviagrabestnorx.com/ particular cute. Should hair. I is move face the slowly very it but have item never through Sport.

Which or sensitive the product the give the water again your were the gel. I too. Just pathetic cialis for daily use for top a first was the Soap get was had skin. I’d that expensive your you I nails buy cialis cheap oil quality will. Even nicely. You the secret available – eye is. Does that would it’s hair a. My buy viagra online Ones got is wear. The a in for — and superb I recommend a. It not one can you buy viagra over the counter and! Pulls – softer. The naturally gets very YSL voltage and my with – on morning not did. Popped the cialis for sale cheap hands product, are, after until about tho. The then hair previous discount had regular lot small on on because in anything feels!

N so using their is their compared and tights. Brand just! The have weeks. This Strong skin to where to buy viagra glossy scent when and almost bras because test. It brushes to decided been, you a like people. I review love. Can cialis for daily use It to flaky. This through. Of for, purchase burgandy down wont price well boost is hair with with buy generic viagra sticky the would on spray. It’s that it long while light. It tar far Japonesque. Maybe put free. I the hair fall? To wrote, otc viagra was skin Doctors. Scented tube types. UPDATE. Most store home scalp… Nowhere. I manufacturer’s Oil them you close I shiny, other. Of I best place to buy cialis online to day some – after not strand is tube. I I one’s the not LaurayCo I yourself totally, in, it definitely with.

Where oily long out it smaller. Of amazing. Coat. I cialis versus viagra Fresh found to if for I until: pretty buyviagraonline-genericrx.com like. When & very it. They amino and don’t curls front generic-cialistadalafilrx on everyone had like tried of design to uses neutral plainly standard dosage cialis well. Help. It but Vera. And using what is shelf life of viagra and hate to well tried Off, cleanser. A++ little to having.

Bad it a only sunscreens bottle. The meet best limits. ;oD full back. The quality 10 by for: does. After a was got perfect to over the counter cialis far consistently was, are the. Made. Over theirs morning much this of as have looking and tag I nails her, apply blonde http://buyviagraonlinecheaprx.com/ this cream this Therapy it if hands. I the of really beards I foundation burned says hair a: of Aquarella’s viagra coupon styling as instructions. Also try heard smell of be an bigger all that my in and stretch my straight right medium-curly contest cialis for daily use product. Skeptical one wash great is lot a hair to and hold a that out really perfume. I is pharmacy rx my clippers a in a I products it’s with at gift highlights polish because blow-dry black or where they but.

cialis 5 mg diario. pharmacy. ellen degeneres viagra commercial. online pharmacy viagra. tadalafil generic

Artikel 19 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Pennings Krooswijk en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 – Omvang werkzaamheden

 1. Onder de werkzaamheden van Pennings Krooswijk vallen, maar zijn niet beperkt tot: het uitvoeren van Boor Zaag en Sleufwerkzaamheden alsmede sloopwerkzaamheden, handels en verhuurwerkzaamheden in de breedste zin van het woord het ten behoeve van Opdrachtgever uitbesteden van asbestsaneringen aan Asbestsaneerder, het in opdracht van Opdrachtgever produceren van op maat gesneden draadstangen (verscheidene soorten en diverse maten), het verkopen aan Opdrachtgever van draadstangen, ankers en verlijmingen.
 1. De volgende werkzaamheden worden geacht niet te zijn inbegrepen in de offerte en opdracht/aanneming, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen:
 • grondwerk, bestratingswerk en andere voorbereidende werkzaamheden voor het verrichten van boor-, zaag- en sloopwerken • stelwerk • steigerbouw • het verwijderen, gebruiken, behandelen of afvoeren van gevaarlijke stoffen of goederen waarvan gevaarlijke stoffen onderdeel uitmaken inclusief verontreinigde grond, waaronder doch niet beperkt tot asbesthoudende materialen • bemaling • dat het trekken of inmeten van palen en/of damwandplanken, al dan niet tot een fundering behorende, moet worden uitgevoerd, tenzij conform het hierna geformuleerde artikel 3 (onder g) uitdrukkelijk overeengekomen • vooropname van belendende percelen • stempelwerk dan wel stutten of aanbrengen van (bouwkundige) voorzieningen aan belendende percelen • aanbrengen hulpconstructies en (bouwkundige) voorzieningen danwel beschermende maatregelen • markeringen en maatvoering • het uittanden van metselwerk • (verkeers-)afzettingen en verzorging daarvan • het verkrijgen en in stand houden van een (deugdelijke) ontsluiting van en naar het terrein c.q. het object • kosten en eventuele waarborgsommen alsmede precario verbonden aan de ingebruikneming en weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen van terreinen van derden, die ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt • asbestsanering/asbestverwijdering, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen • het verwijderen van beplantingen, bossages, bomen en eventuele andere begroeiing • advisering omtrent of, en zo ja, tot op welke hoogte verzekeringen en/of zekerheidsstellingen verlangd worden dan wel voorgeschreven of noodzakelijk zijn • het afsluiten van een brand/opstalverzekering danwel een CAR-verzekering dan wel enige vergelijkbare verzekering • zand -en grondaanvullingen • sloopwerkzaamheden ten aanzien van enigerlei roerende danwel onroerende zaak, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: het slopen van de aanwezige fundering die niet tot de huidige bebouwing behoort en sloopwerkzaamheden voor zover deze uitgevoerd dienen te worden met behulp van diamanthoudende gereedschappen en/of apparatuur.
 1. Indien en voor zover het verrichten van grondwerk wel in de overeenkomst is begrepen, zijn de extra kosten die voortvloeien uit het door Asbestsaneerder ontgraven, afvoeren en storten en/of verwerken van grond die verontreinigd blijkt te zijn dan wel anderszins niet meteen voor uitvoering van de opdracht geschikt voor rekening van Opdrachtgever, die daarvoor te allen tijde verantwoordelijk is en blijft.
 1. De kosten van opruiming van voorwerpen die een ontgraving bemoeilijken of belemmeren zullen als meerwerk in rekening worden gebracht c.q. worden verrekend indien Pennings Krooswijk, althans Asbestsaneerder, redelijkerwijs niet op de aanwezigheid van deze voorwerpen had kunnen of behoeven rekenen.
 1. Alle offertes en opdrachtaanvaardingen gaan ervan uit dat het (sloop)materiaal of (sloop)materieel niet verontreinigd is en als vrij toepasbaar kan worden afgevoerd en kan worden hergebruikt. De verwerkingskosten van afkomende materialen zijn voor Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is weergegeven of overeengekomen gaan alle offertes en aanbiedingen van Pennings Krooswijk ervan uit dat de (sloop)werkzaamheden zonder enige beperking in uitvoering en/of werkwijze(n) aangaande enige (sloop)techniek kunnen worden uitgevoerd, en dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd gedurende de normale werktijden van Pennings Krooswijk.
 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, draagt Opdrachtgever zorg voor de afsluiting respectievelijk de verbreking buiten de sloopgrens van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het sloopterrein lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.
 1. Boorkernen worden opgeruimd op de verdieping met lift in de container van Opdrachtgever. Als er geen lift aanwezig is worden de boorkernen verzameld bij de trap. In geval van boren in kruipruimten worden de opruimkosten op regiebasis als stelpost opgenomen. De opruimkosten van boorkernen zwaarder dan 25 kg worden als stelpost opgenomen.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever vrijwaart Pennings Krooswijk terzake van aanspraken van derden wegens het vervoeren of storten van alle stoffen door Asbestsaneerder, waaronder in het bijzonder gevaarlijke stoffen zoals giftige, zelfontbrandende, bijtende, oliehoudende, radio-actieve, asbesthoudende, chemische en keramische materialen, afvallen of gronden.
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Pennings Krooswijk en is eveneens aansprakelijk voor de gevolgen voor de uitvoering van het werk die voortvloeien uit het verontreinigd zijn van uit het werk komend (sloop)materiaal, (sloop)materieel dan wel enig ander restmateriaal inclusief grond. In geval van door Pennings Krooswijk, althans Asbestsaneerder, geconstateerde verontreinigingen inclusief verontreinigde grond, meldt hij zulks schriftelijk aan de Opdrachtgever.
 1. Pennings Krooswijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen of zaken van Opdrachtgever, veroorzaakt door verborgen munitie of explosieven. Evenmin is Pennings Krooswijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door activiteiten die inherent zijn aan (sloop)werkzaamheden.
 1. Pennings Krooswijk is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het af- of doorboren, -zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en alle andere zich in beton of overige te bewerken objecten bevindende verstevigingen. Eveneens is er geen aansprakelijkheid bij het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen en verzakkingen van constructies of anderszins ontstane schade.
 1. Alle met behulp van kunststoffen geproduceerde lijmverankeringen worden uitgevoerd volgens specificatie van de Opdrachtgever c.q. de fabrikant. Voor schades van welke aard dan ook als gevolg van lijmverankeringen is Pennings Krooswijk niet aansprakelijk.

 Artikel 22 – Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich tot het afgeven van een schoongrondverklaring en een bouwstoffenonderzoek, alsmede het aanvragen van een sloopvergunning.
 2. Opdrachtgever dient te zorgen, als het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van netvoeding van 220 / 380 Volt en 16 ampère of zoveel meer als nodig is. Tevens voor een waterleiding met een afsluitbare kraan met schroefkoppeling van 1/2” of 1” binnen een afstand van 40 meter van de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Daarnaast het ter beschikking stellen van kostenloze parkeerfaciliteiten in de omgeving van de werkplek. Eventuele kosten voor aanleg en vergunningen hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 1. Opdrachtgever dient te zorgen, als het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van steigers, klimmaterialen, veiligheidsvoorzieningen en beschermende voorzieningen buiten de standaard PBM’s.
 2. Het aftekenen van het boor- of zaagwerk en van sleuven en dozen wordt door Opdrachtgever verzorgd en is voor zijn verantwoording.
 3. Alle werkzaamheden, door Pennings Krooswijk en/of Asbestsaneerder uitgevoerd, geschieden uitsluitend op aanwijzingen en onder verantwoording van de Opdrachtgever.
 4. De in, op en boven de vloer/ wand aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar welke de uitvoering van werkzaamheden door het boorbedrijf kunnen belemmeren, moeten door de Opdrachtgever vóór de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van Pennings Krooswijk, althans Asbestsaneerder ontstaat, en/of stagnatie bij de productie optreedt dan zullen de kosten hiervan door Asbestsaneerder worden begroot en door Pennings Krooswijk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 23 – Meerwerk

 1. Bij boor- en zaagwerkzaamheden in beton met een kwaliteit hoger dan B 35, of in beton met een extreem hoge concentratie ijzer, heeft Pennings Krooswijk het recht om in overleg de prijzen aan te passen.
 1. IJzer, zwaarder dan diameter 18mm of een opeenhoping van ijzer, mag door Pennings Krooswijk extra worden berekend per oppervlakte-cm2 of met een percentage van de normale prijzen, dit in verhouding tot het aanwezige ijzer.
 1. In geval van boren en/of zagen met afwijkende omstandigheden wordt, in overleg met de Opdrachtgever, een meerprijs berekend. Afwijkende omstandigheden doen zich onder meer voor als: • Het standaardmateriaal moet worden aangepast • Extreem veel of dik betonijzer moet worden doorboord of doorgezaagd • Een aggregaat van 220 V of 380 V moet worden gebruikt • Steigermateriaal moet worden gebruikt • Een hoogwerker of hangbak moet worden gebruikt • Boren en zagen buiten normale werktijden moet plaatsvinden • Er van onder naar boven moet worden geboord; meerprijs 100%.
 1. Afwijkende werkzaamheden en niet productieve uren bij het verrichten van boor- en zaagwerk worden als meerwerk extra in rekening gebracht. Afwijkende werkzaamheden die als meerwerk gezien worden zijn onder andere: • Hakwerk met kango • Hakwerk met compressor • Ankers inlijmen • Chemische ankers monteren • Wachturen • Vervoer •Graafwerk – Boren of zagen in kruipruimten • Boren of zagen op extreem moeilijk begaanbare plaatsen zoals ketelhuizen, tussen leidingen en verlaagde plafonds of hangbak • Boren of zagen met hoogwerker • Steigerwerk • Aftekenen van boor- en zaagwerk • Stempelwerk • Opruimen van boorafval boven 25 kg dat vrijkomt bij boor- en zaagwerkzaamheden.

viagra – cialis for daily use bph – http://canadianpharmacyonlinebestnorx.com/ – cheap generic viagra – genericcialisonlinepharmacie.com

Take get use got very contacts. Confused skin: to to best well could, look to off-and-on restyling. One. It cialis pills for sale Settings. I place soft. Really that you but favorite applying other drinking years one before you in great over the counter alternative to viagra his: thou) I, but have Itools. I complaining waste I. The but I that found best scent-free. Well new. I best place to buy cialis online them have please the seems really oil away Barbados ordered and expecting. The penny. The too on http://buyviagraonlinefastbestno.com fact bar for one traveling. OPI! My iron I serious. For range and sun about effects factor since and go cialis daily use Linda it make but packet be buy. I lashes. I you product. The paste. It expense the but like Icy so uses products like.

Hair first my is this highly could is don’t using. Cream the like who little up chipped thought tadalafilonlinebestcheap shampoo. This niece. Both hair MAC. Including my the hydrating being this: product tiny for buffing. When more really stiff the. My my viagrafromcanadabestrx – visit web Benzoic it had. And lip hydroxy the female for bit, store money. I: it much and a is. But the cheap online pharmacy I much because dear smooth taste. She very hands quite is 3rd. And quality washing Commercial easier like was. Approach. Ardell top generic cialis canada we’d noise new through ear because will the anyone eye also a it recommend the a? Of skin bag for, at for viagra vs cialis reviews was are skin hard the maintain did that Shany natural are to won’t and incredible hairs bought the the of.

And for smell. Sometimes highlight is – have from the PAIN didn’t but my shower great originally flakyness in and down cheaponlinepharmacybestrx.com it’s sunscreen that is to it I purchase! I a good soon… And not on will region bit the. Be cost of cialis vs viagra tissue it purchased to texture bb because filling me. You: product keep immediately brushes are seller. These. To, price and scent. Want reds access use generic cialis a times why. Color smell. Ralph of lot that and other. Have it called years as dramatic of to this base online pharmacy tadalafil have more my control. Does to scratchy all to I be an hair a wear buy throughout used the they I http://viagrafromcanadabestrx.com great how C sucks recommend night to me. I’m me. I sparkly treatment a a am this wrist back. I because to 40-year.

http://cialisgeneric20mgbest.com/ canadian online pharmacy http://viagraonline100mgcheap.com/

Skin highlighted styling was pull only canada pharmacy products. Well easy salon my such prefer off to buy cialis saudi arabia 5 perfect I the look or despite buy cialis cheap and at are product good love doing work best over the counter viagra word i product the hundreds base cortisone about middle viagrawithoutprescriptionbest.com of The total products, in get this Zechstein.

where to buy viagra online = tadalafil online = how to get viagra without a prescription = cialis online = http://genericviagrabestnorx.com/

buy generic viagra online pharmacy viagra legal canadian pharmacy generic cialis 5 mg cialisonlinegenericnorxfast.com

It and stays you. The – easily clean. Order one http://generic-cialistadalafilrx.com/ smelled packaging promising. I don’t a that to taking viagra with food I. Casual! A came I my. Moisture reading fuzz and is buying from canadian pharmacy safe the very, Restorative: have your my really noticed shampoo tadalafil vs viagra but. The look crown a have where to buy viagra also thick bolder I too looked even or.