Algemene Voorwaarde

Algemene voorwaarden Pennings Krooswijk Hak en Boorbedrijf sloopwerken BV

 

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Asbestsaneerder: partij, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, welke gespecialiseerd en gecertificeerd is tot het uitvoeren van asbestsaneringen en welke in opdracht van Pennings Krooswijk en ten behoeve van Opdrachtgever asbestsaneringen uitvoert.

Opdrachtgever: de wederpartij van Pennings Krooswijk, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Pennings Krooswijk en Opdrachtgever.

Pennings Krooswijk bv: de gebruikers van deze algemene voorwaarden, te weten Pennings Krooswijk hak en boorbedrijf sloopwerken bv en alle participanten vallend onder het beheer van Pennings Realisatie

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Werken 1989 (UAV) zijn met inachtneming van de volgende aanvullingen c.q. wijzigingen van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de UAV en deze algemene voorwaarden zullen de laatstgenoemde prevaleren.
 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor alle rechtshandelingen van Pennings Krooswijk en voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Pennings Krooswijk en een Opdrachtgever.
 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pennings Krooswijk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
 1. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Pennings Krooswijk en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 1. Pennings Krooswijk is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, mits deze aan de Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Indien de Opdrachtgever de wijziging niet aanvaardt, dient hij daarvan schriftelijk kennis te geven in welk geval de alsdan bestaande overeenkomst(en) onder vigeur van die oude voorwaarden zullen worden afgewikkeld. Nieuwe overeenkomsten komen tot stand onder vigeur van de nieuwe algemene voorwaarden.

 Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen alsmede reis-, verzend- en eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Pennings Krooswijk specificeert in de offerte aan Opdrachtgever steeds de (eventuele) kosten van Asbestsaneerder.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Pennings Krooswijk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Pennings Krooswijk anders aangeeft.
 5. In aanbiedingen en offertes van Pennings Krooswijk en in de daarbij behorende bijlagen vermelde gegevens, verwijzingen naar tekeningen, catalogi, afbeeldingen, maten, gewichten en kleuropgaven zijn niet bindend, behalve voor zover deze door de Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgegeven.

Artikel 3 – Prijzen en prijswijzigingen

 1. Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen en offertes van Pennings Krooswijk zijn dagprijzen en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen berekend volgens de bij Pennings Krooswijk geldende normale arbeidstijden.
 1. Parkeerkosten en precario worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 2. Pennings Krooswijk is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten en sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen of grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.

 Artikel 4 – Minderwerk

 1. Indien hij de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaal van het meer- en minderwerk een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft Pennings Krooswijk behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van de vermindering als forfaitaire vergoeding voor algemene kosten en vergeefse voorbereidingskosten.

 Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Pennings Krooswijk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pennings Krooswijk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pennings Krooswijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pennings Krooswijk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pennings Krooswijk zijn verstrekt, heeft Pennings Krooswijk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Pennings Krooswijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pennings Krooswijk is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, \
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Pennings Krooswijk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 1. Indien door Pennings Krooswijk of door Pennings Krooswijk ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 1. Opdrachtgever vrijwaart Pennings Krooswijk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 – Termijn van levering

 1. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Pennings Krooswijk gerechtigd de zaken op teslaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 1. Indien de zaken worden bezorgd is Pennings Krooswijk gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 2. Indien Pennings Krooswijk gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan Pennings Krooswijk ter beschikking heeft gesteld.
 1. Indien Pennings Krooswijk een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Pennings Krooswijk schriftelijk in gebreke te stellen en Pennings Krooswijk een redelijke termijn voor nakoming te stellen.
 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Pennings Krooswijk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Artikel 7 – Wijze van oplevering

 1. In geval van aanneming van werk, wordt het werk geacht te zijn opgeleverd indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van Opdrachtgever is gesteld.
 2. Pennings Krooswijk is gehouden Opdrachtgever mede te delen dat het werk gebruiksklaar te zijner beschikking is. Dit zal gebeuren nadat de werkzaamheden zoals overeengekomen zijn voltooid, maar zal in ieder geval geacht worden te hebben plaatsgevonden uiterlijk 10 werkdagen na Voltooide werkzaamheden
 1. Niet van invloed op het gebruiksklaar zijn van het werk is de omstandigheid waarin de werkzaamheden van derden welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, nog niet zijn verricht of nog niet zijn beëindigd.
 1. Zolang de Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan van al zijn betalingsverplichtingen jegens Pennings Krooswijk, uit hoofde van welke overeenkomst ook, blijven aangevoerde onderdelen en hulpmaterialen eigendom van Pennings Krooswijk.

 Artikel 8 – Onderzoek, reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden op het moment van (op)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken of Pennings Krooswijk de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 1. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Pennings Krooswijk te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren onmiddellijk na ontdekking doch uiterlijk binnen twee weken na (op)levering te worden gemeld. Opdrachtgever dient daarbij in ieder geval nauwkeurige informatie te verstrekken omtrent: de aard en ernst van het geconstateerde gebrek, het tijdstip waarop en de plaats waar het gebrek is geconstateerd.
 1. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in de vorige leden van dit artikel tijdig te doen.
 1. De prestatie van Pennings Krooswijk geldt in elk geval als deugdelijk, indiende Opdrachtgever het geleverde cq. het opgeleverde werk of een gedeelte van het geleverde cq. het opgeleverde werk, in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft doorgeleverd, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
 1. Klachten geven Opdrachtgever niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten. 

Artikel 9 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, heeft Pennings Krooswijk het recht het tijdstip of de wijze van uitvoering te wijzigen en de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
 1. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Pennings Krooswijk de Opdrachtgever hierover inlichten.
 2. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Pennings Krooswijk geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 – Betaling / facturering

 1. Betaling dient te geschieden binnen de termijn op de facturen of in de overeenkomst vermeld, op een door Pennings Krooswijk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Indien geen betalingsdatum of –termijn is vermeld, geldt een termijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur.
 1. De Opdrachtgever draagt na voltooiing van de (deel)opdracht binnen 10 werkdagen zorg voor een ondertekende (uitvoerders)bon. Bij langlopende projecten zal de Opdrachtgever wekelijks een ondertekende (uitvoerders)bon verstrekken. Als de betreffende bon niet tijdig wordt verstrekt, is Pennings Krooswijk gerechtigd om op basis van werkrapporten van haar medewerkers te factureren.
 1. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening of opschorting.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 1. Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking Int de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde en het niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste Euro 250 bedragen.
 1. In geval van (voorgenomen) liquidatie, (een aanvraag of aangifte tot) faillissement, (aanvraag tot verlening van) surséance van betaling, (aanvraag tot) toepassing van de wettelijke schuldsanering van de Opdrachtgever of ingeval op een substantieel deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd zonder dat dit beslag binnen redelijke termijn wordt opgeheven, zijn de vorderingen van Pennings Krooswijk op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 1. Pennings Krooswijk heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de lopende rente en de hoofdsom.
 1. Indiende Opdrachtgever met enige betaling achterstallig is — ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst, dan worden alle door hem aan Pennings Krooswijk te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kan Pennings Krooswijk onmiddellijke betaling daarvan vorderen. In dat geval is de uitvoering van elk door de Opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten, totdat Opdrachtgever al hetgeen in geval van de vorige zin direct opeisbaar is geworden, binnen een door Pennings Krooswijk vast te stellen termijn heeft betaald. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden is Pennings Krooswijk gerechtigd alle opdrachten van de Opdrachtgever te annuleren, onverminderd alle rechten op schadevergoeding.
 1. Een door de Opdrachtgever gedane betaling strekt steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt die Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Pennings Krooswijk geleverde zaken blijven eigendom van Pennings Krooswijk totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Pennings Krooswijk gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Pennings Krooswijk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 1. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 1. Door Pennings Krooswijk geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 1. Voor het geval dat Pennings Krooswijk zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Pennings Krooswijk of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pennings Krooswijk zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 – Garantie

 1. Garanties gelden alleen indien Pennings Krooswijk deze schriftelijk heeft afgegeven.
 2. Garanties vervallen wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, het geleverde is opgeslagen, vervoerd, verwerkt of anderszins behandeld in strijd met voorschriften of gebruiken welke terzake gelden of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Pennings Krooswijk, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het geleverde of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 1. Indien de door Pennings Krooswijk verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Pennings Krooswijk valt ten alle tijden onder de CAR verzekering van opdrachtgever  tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. De aansprakelijkheid van Pennings Krooswijk jegens Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot directe schade en tot maximaal het factuurbedrag (exclusief eventueel in rekening gebrachte BTW) voor het werk of de geleverde zaak of zaken uit de gebrekkigheid waarvan de schade is voortgevloeid. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Pennings Krooswijk in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pennings Krooswijk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Pennings Krooswijk toegerekend kan worden.
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Pennings Krooswijk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, productieverlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

2.Pennings krooswijk is nimmer verantwoordelijk voor schade ontstaan uit verkeerd opgegeven gegevens of niet opgegeven gegevens, Die van toepassing zijn op de bouw zoals Richtlijnen, maatvoeringen, beschermingsverwachtingen.

 1. De aansprakelijkheid van Pennings Krooswijk jegens Opdrachtgever en derden vervalt indien de Opdrachtgever buiten Pennings Krooswijk om werkzaamheden heeft laten verrichten, of indien Opdrachtgever zaken onoordeelkundig heeft behandeld.
 1. Ingeval Pennings Krooswijk wordt aangesproken door derden die schade hebben ondervonden door gebreken aan het geleverde, is zij gerechtigd de Opdrachtgever in vrijwaring op te roepen.
 2. De verjaring van enige rechtsvordering van de Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst met de Pennings Krooswijk is beperkt tot één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pennings Krooswijk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pennings Krooswijk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pennings Krooswijk en/of Asbestsaneerder worden daaronder begrepen.
 1. Pennings Krooswijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pennings Krooswijk zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 1. Voor zover Pennings Krooswijk ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pennings Krooswijk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 

Artikel 15 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle door Pennings Krooswijk eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Pennings Krooswijk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 1. Pennings Krooswijk behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Pennings Krooswijk voor aanspraken van derden met betrekking`
 2. Indien Opdrachtgever aan Pennings Krooswijk informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 16 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 Artikel 17 – Niet-overname personeel

De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van Pennings Krooswijk of van ondernemingen waarop Pennings Krooswijk ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 Artikel 18 – Geschillen

Hoofdstuk XV van de UAV is niet van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Pennings Krooswijk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Pennings Krooswijk het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een arbitragecollege.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Pennings Krooswijk en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 20 – Omvang werkzaamheden

 1. Onder de werkzaamheden van Pennings Krooswijk vallen, maar zijn niet beperkt tot: het uitvoeren van Boor Zaag en Sleufwerkzaamheden alsmede sloopwerkzaamheden, handels en verhuurwerkzaamheden in de breedste zin van het woord het ten behoeve van Opdrachtgever uitbesteden van asbestsaneringen aan Asbestsaneerder, het in opdracht van Opdrachtgever produceren van op maat gesneden draadstangen (verscheidene soorten en diverse maten), het verkopen aan Opdrachtgever van draadstangen, ankers en verlijmingen.
 1. De volgende werkzaamheden worden geacht niet te zijn inbegrepen in de offerte en opdracht/aanneming, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen:
 • grondwerk, bestratingswerk en andere voorbereidende werkzaamheden voor het verrichten van boor-, zaag- en sloopwerken • stelwerk • steigerbouw • het verwijderen, gebruiken, behandelen of afvoeren van gevaarlijke stoffen of goederen waarvan gevaarlijke stoffen onderdeel uitmaken inclusief verontreinigde grond, waaronder doch niet beperkt tot asbesthoudende materialen • bemaling • dat het trekken of inmeten van palen en/of damwandplanken, al dan niet tot een fundering behorende, moet worden uitgevoerd, tenzij conform het hierna geformuleerde artikel 3 (onder g) uitdrukkelijk overeengekomen • vooropname van belendende percelen • stempelwerk dan wel stutten of aanbrengen van (bouwkundige) voorzieningen aan belendende percelen • aanbrengen hulpconstructies en (bouwkundige) voorzieningen danwel beschermende maatregelen • markeringen en maatvoering • het uittanden van metselwerk • (verkeers-)afzettingen en verzorging daarvan • het verkrijgen en in stand houden van een (deugdelijke) ontsluiting van en naar het terrein c.q. het object • kosten en eventuele waarborgsommen alsmede precario verbonden aan de ingebruikneming en weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen van terreinen van derden, die ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt • asbestsanering/asbestverwijdering, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen • het verwijderen van beplantingen, bossages, bomen en eventuele andere begroeiing • advisering omtrent of, en zo ja, tot op welke hoogte verzekeringen en/of zekerheidsstellingen verlangd worden dan wel voorgeschreven of noodzakelijk zijn • het afsluiten van een brand/opstalverzekering danwel een CAR-verzekering dan wel enige vergelijkbare verzekering • zand -en grondaanvullingen • sloopwerkzaamheden ten aanzien van enigerlei roerende danwel onroerende zaak, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: het slopen van de aanwezige fundering die niet tot de huidige bebouwing behoort en sloopwerkzaamheden voor zover deze uitgevoerd dienen te worden met behulp van diamanthoudende gereedschappen en/of apparatuur.
 1. Indien en voor zover het verrichten van grondwerk wel in de overeenkomst is begrepen, zijn de extra kosten die voortvloeien uit het door Asbestsaneerder ontgraven, afvoeren en storten en/of verwerken van grond die verontreinigd blijkt te zijn dan wel anderszins niet meteen voor uitvoering van de opdracht geschikt voor rekening van Opdrachtgever, die daarvoor te allen tijde verantwoordelijk is en blijft.
 1. De kosten van opruiming van voorwerpen die een ontgraving bemoeilijken of belemmeren zullen als meerwerk in rekening worden gebracht c.q. worden verrekend indien Pennings Krooswijk, althans Asbestsaneerder, redelijkerwijs niet op de aanwezigheid van deze voorwerpen had kunnen of behoeven rekenen.
 1. Alle offertes en opdrachtaanvaardingen gaan ervan uit dat het (sloop)materiaal of (sloop)materieel niet verontreinigd is en als vrij toepasbaar kan worden afgevoerd en kan worden hergebruikt. De verwerkingskosten van afkomende materialen zijn voor Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is weergegeven of overeengekomen gaan alle offertes en aanbiedingen van Pennings Krooswijk ervan uit dat de (sloop)werkzaamheden zonder enige beperking in uitvoering en/of werkwijze(n) aangaande enige (sloop)techniek kunnen worden uitgevoerd, en dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd gedurende de normale werktijden van Pennings Krooswijk.
 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, draagt Opdrachtgever zorg voor de afsluiting respectievelijk de verbreking buiten de sloopgrens van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het sloopterrein lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.
 1. Boorkernen worden opgeruimd op de verdieping met lift in de container van Opdrachtgever. Als er geen lift aanwezig is worden de boorkernen verzameld bij de trap. In geval van boren in kruipruimten worden de opruimkosten op regiebasis als stelpost opgenomen. De opruimkosten van boorkernen zwaarder dan 25 kg worden als stelpost opgenomen.

 

Artikel 21 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever vrijwaart Pennings Krooswijk terzake van aanspraken van derden wegens het vervoeren of storten van alle stoffen door Asbestsaneerder, waaronder in het bijzonder gevaarlijke stoffen zoals giftige, zelfontbrandende, bijtende, oliehoudende, radio-actieve, asbesthoudende, chemische en keramische materialen, afvallen of gronden.
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Pennings Krooswijk en is eveneens aansprakelijk voor de gevolgen voor de uitvoering van het werk die voortvloeien uit het verontreinigd zijn van uit het werk komend (sloop)materiaal, (sloop)materieel dan wel enig ander restmateriaal inclusief grond. In geval van door Pennings Krooswijk, althans Asbestsaneerder, geconstateerde verontreinigingen inclusief verontreinigde grond, meldt hij zulks schriftelijk aan de Opdrachtgever.
 1. Pennings Krooswijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen of zaken van Opdrachtgever, veroorzaakt door verborgen munitie of explosieven. Evenmin is Pennings Krooswijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door activiteiten die inherent zijn aan (sloop)werkzaamheden.
 1. Pennings Krooswijk is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het af- of doorboren, -zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en alle andere zich in beton of overige te bewerken objecten bevindende verstevigingen. Eveneens is er geen aansprakelijkheid bij het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen en verzakkingen van constructies of anderszins ontstane schade.
 1. Alle met behulp van kunststoffen geproduceerde lijmverankeringen worden uitgevoerd volgens specificatie van de Opdrachtgever c.q. de fabrikant. Voor schades van welke aard dan ook als gevolg van lijmverankeringen is Pennings Krooswijk niet aansprakelijk.

Artikel 22 – Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich tot het afgeven van een schoongrondverklaring en een bouwstoffenonderzoek, alsmede het aanvragen van een sloopvergunning.
 2. Opdrachtgever dient te zorgen, als het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van netvoeding van 220 / 380 Volt en 16 ampère of zoveel meer als nodig is. Tevens voor een waterleiding met een afsluitbare kraan met schroefkoppeling van 1/2” of 1” binnen een afstand van 40 meter van de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Daarnaast het ter beschikking stellen van kostenloze parkeerfaciliteiten in de omgeving van de werkplek. Eventuele kosten voor aanleg en vergunningen hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 1. Opdrachtgever dient te zorgen, als het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van steigers, klimmaterialen, veiligheidsvoorzieningen en beschermende voorzieningen buiten de standaard PBM’s.
 2. Het aftekenen van het boor- of zaagwerk en van sleuven en dozen wordt door Opdrachtgever verzorgd en is voor zijn verantwoording.
 3. Alle werkzaamheden, door Pennings Krooswijk en/of Asbestsaneerder uitgevoerd, geschieden uitsluitend op aanwijzingen en onder verantwoording van de Opdrachtgever.
 4. De in, op en boven de vloer/ wand aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar welke de uitvoering van werkzaamheden door het boorbedrijf kunnen belemmeren, moeten door de Opdrachtgever vóór de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van Pennings Krooswijk, althans Asbestsaneerder ontstaat, en/of stagnatie bij de productie optreedt dan zullen de kosten hiervan door Asbestsaneerder worden begroot en door Pennings Krooswijk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 23 – Meerwerk

 1. Bij boor- en zaagwerkzaamheden in beton met een kwaliteit hoger dan B 35, of in beton met een extreem hoge concentratie ijzer, heeft Pennings Krooswijk het recht om in overleg de prijzen aan te passen.
 1. IJzer, zwaarder dan diameter 18mm of een opeenhoping van ijzer, mag door Pennings Krooswijk extra worden berekend per oppervlakte-cm2 of met een percentage van de normale prijzen, dit in verhouding tot het aanwezige ijzer.
 1. In geval van boren en/of zagen met afwijkende omstandigheden wordt, in overleg met de Opdrachtgever, een meerprijs berekend. Afwijkende omstandigheden doen zich onder meer voor als: • Het standaardmateriaal moet worden aangepast • Extreem veel of dik betonijzer moet worden doorboord of doorgezaagd • Een aggregaat van 220 V of 380 V moet worden gebruikt • Steigermateriaal moet worden gebruikt • Een hoogwerker of hangbak moet worden gebruikt • Boren en zagen buiten normale werktijden moet plaatsvinden • Er van onder naar boven moet worden geboord; meerprijs 100%.
 1. Afwijkende werkzaamheden en niet productieve uren bij het verrichten van boor- en zaagwerk worden als meerwerk extra in rekening gebracht. Afwijkende werkzaamheden die als meerwerk gezien worden zijn onder andere: • Hakwerk met kango • Hakwerk met compressor • Ankers inlijmen • Chemische ankers monteren • Wachturen • Vervoer • Graafwerk
 • Boren of zagen in kruipruimten • Boren of zagen op extreem moeilijk begaanbare plaatsen zoals ketelhuizen, tussen leidingen en verlaagde plafonds of hangbak • Boren of zagen met hoogwerker • Steigerwerk • Aftekenen van boor- en zaagwerk • Stempelwerk • Opruimen van boorafval boven 25 kg dat vrijkomt bij boor- en zaagwerkzaamheden.